Lingüística teòrica: anàlisi i perspectives I

Autors:

Teresa Cabré (ed.)

Títol:

Lingüística teòrica: anàlisi i perspectives I

Editorial: Universitat Autonònoma de Barcelona, Servei de Publicacions
Col·lecció: Monografies Catalan Journal of Linguistics #2
Data de publicació: 2004
Pàgines: 259
ISBN13: 8449023742

Aquesta publicació representa un pas endavant en la voluntat de deixar constància dels resultats de les reunions anuals de la Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica que coordina el Grup de Gramàtica Teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El projecte de Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica (XT2002 0036) de la Generalitat de Catalunya té com a punt central l’organització d’una reunió cientí- fica anual en forma de congrés que aplega els especialistes en lingüística dels grups de recerca procedents de diferents universitats dels Països Catalans, així com del País Basc i de Madrid. El congrés consisteix en la presentació de quatre temes inter- disciplinars d’actualitat científica en l’àmbit de la lingüística a càrrec d’especia- listes de reconegut nivell internacional, amb dos comentaristes cadascun, encarre- gats de marcar les línies de debat de cada tema.
El volum que presentem conté els resultats de la primera reunió científica, que es va celebrar el 21 de novembre del 2003. Aquesta jornada va tractar quatre temes: lèxic i lexicografia, llengües de signes, adquisició fonològica i semàntica oracional. Com es pot veure, tant l’amplitud dels temes com la varietat d’enfocaments teòri- co-aplicats fan de la Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica el fòrum de la investigació en lingüística més representatiu dins l’Estat espanyol.

Portada, crèdit i taula de continguts
Presentació
Bosque, Ignacio (Universidad Complutense de Madrid e Instituto Ortega y Gasset)
La direccionalidad en los diccionarios combinatorios y el problema de la selección léxica.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 13-58
Espinal, M. Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona)
Sobre la proposta lexicogràfica del Diccionario de restricciones léxicas.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 59-65
Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona)
Les combinacions lèxiques i el sentit figurat.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 67-74
Quer, Josep (ICREA i Universitat Autònoma de Barcelona)
Efectes de la modalitat de les llengües de signer en la teoria sintàctica: problemas i perspectives.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 77-97
Picallo, M. Carme (Universitat Autònoma de Barcelona)
Universals lingüístics i generalitzacions tipològiques.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 99-102
Mascaró, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona)
Llengües de signes, llengües orals i interfície fonètica.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 103-105
Lleó, Conxita (Universitat d’Hamburg)
La recerca de l’adquisició fonològica de la primera llengua: dels segments a la prosodia.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 109-139
Prieto, Pilar (ICREA i Universitat Autònoma de Barcelona)
Circumscripció prosòdica i adquisició fonològica.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 141-147
Elorrieta, Gorka (Universidad del País Vasco y LEHIA)
Marco teórico y adquisición fonológica.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 149-155
Brucart, José M. (Universitat Autònoma de Barcelona)
Entre el borrado y la reconstrucción: nuevos enfoques en el tratamiento gramatical de la elipsis.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 159-189


Títols de la col·lecció / Also in this series:

Lingüística Teòrica: anàlisi i perspectives II

Autors:

Teresa Cabré (ed.)

Títol:

Lingüística Teòrica: anàlisi i perspectives II

Editorial: Universitat Autonònoma de Barcelona, Servei de Publicacions
Col·lecció: Monografies Catalan Journal of Linguistics #3
Data de publicació: 2007
Pàgines: 235
ISBN13: 9788449025303

Més informació

Lingüística Teòrica: anàlisi i perspectives II és el resultat de la segona reunió científica de la Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica de la Generalitat de Catalunya (XT2002 0036), que es va celebrar el 26 de novembre del 2004.
Aquesta jornada va tractar quatre temes: gramaticalització i canvi lingüístic, aspectes de la interfície fonologia-morfologia, primitius lèxics i semàntica lèxica, i tècniques de neuroimatge aplicades a l'estudi de la llengua. Aquesta xarxa temàtica congrega els especialistes en lingüística dels grups de recerca procedents de diferents universitats dels Països Catalans, així com del País Basc i de Madrid. Tant l'amplitud dels temes com la varietat d'enfocaments teòrico-aplicats fan de la Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica un dels fòrums sobre investigació en lingüística més representatius dins l'Estat espanyol.


Títols de la col·lecció / Also in this series:

L'entonació dels dialectes catalans

Autors:

Pilar Prieto, Teresa Cabré

Títol:

L'entonació dels dialectes catalans

Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Data de publicació: 2013
Pàgines: 240
ISBN13: 978-84-9883-621-9

Més informació

Aquesta monografia, duta a terme per reconeguts especialistes, ofereix una acurada descripció dels patrons entonatius que s'empren en els dialectes catalans per expressar diferents significats pragmàtics. La base empírica del treball consisteix en un ampli corpus recollit en 70 poblacions del domini lingüístic i accessible en format d’àudio i vídeo en el web de l’Atles interactiu de l’entonació del català.

Cabré & Fábregas (2019). 3rd person clitic combinations across Catalan varieties

3rd person clitic combinations

Autors:

Cabré, T. & A. Fábregas

Títol:

3rd person clitic combinations across Catalan varieties: consequences of the nature of the dative clitic

Editorial: The Linguistic Review 36.2, p.151-190
Data de publicació: 12 d'abril de 2019
Pàgines: 39

Més informació

This article argues that variation in how 3rd person clitic combinations are solved across Catalan varieties depends on the internal morphosyntactic shape of the dative clitic in each variety. We argue that the dative clitic in Valencian Catalan is an inherently case-marked pronominal form (KP), while non Valencian Catalan varieties, that contain a locative clitic, build the dative as a definite locative pronominal which receives structural case. This allows Valencian Catalan to license each clitic in a different area, while non Valencian Catalan is forced to license a sequence of clitics in the same area, with the result that the two forms compete with each other for the licensing by the same head, leading to surface impoverishment of the sequence. Our analysis provides an explanation of these impoverishments as simple syntactic competition for licensing by the same set of heads, making OCP effects in morphology or syntax unnecessary as analytical devices for such cases.

Pineda & Mateu (2020). Dative constructions in Romance and Beyond

Autors:

Anna Pineda & Jaume Mateu (coeditors)

Títol:

Dative constructions in Romance and beyond

Editorial: Language Science Press
Data de publicació: Maig de 2020
ISBN13: 978-3-96110-249-5

Més informació
Text complet


This book offers a comprehensive account of dative structures across languages –with an important, though not exclusive, focus on the Romance family. As is well-known, datives play a central role in a variety of structures, ranging from ditransitive constructions to cliticization of indirect objects and differentially marked direct objects, and including also psychological predicates, possessor or causative constructions, among many others. As interest in all these topics has increased significantly over the past three decades, this volume provides an overdue update on the state of the art. Accordingly, the chapters in this volume account for both widely discussed patterns of dative constructions as well as those that are relatively unknown.