Projectes actuals

Current Projects

Projectes actuals

Projectes anteriors

Col·laboracions externes

AGAUR-Generalitat de Catalunya
Projecte 2021SGR00787
Grup de Lingüística Teòrica

Durada
01.01.2022 – 30.06.2025

Investigadora principal
M. Teresa Espinal

Investigadors
Sergi Balari, Anna Bartra, Eulàlia Bonet, Teresa Cabré, Anna Gavarró, M. Lluïsa Hernanz, Joan Mascaró, Jaume Mateu, Jon Ander Mendia, Elena Pagliarini, Isabel Pujol, Gemma Rigau, Carlos Sánchez, Dària Serés, Avel·lina Suñer, Francesc Torres, Susagna Tubau, Xavier Villalba

Web del projecte
Centre de Lingüística Teòrica

Resum

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental. Així doncs, l’àrea d’investigació del CLT és la teoria gramatical en un sentit ampli del terme, i l’equip de lingüistes que el constitueix fa recerca en camps que inclouen la sintaxi, la semàntica, la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la pragmàtica, l’adquisició del llenguatge i la variació diacrònica.

La voluntat del CLT és contribuir a entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans. Les activitats de recerca que es desenvolupen s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals, amb una atenció especial a l’anàlisi gramatical de les llengües romàniques. Hom adopta marc teòric integradora que parteix bàsicament d’una orientació generativa, alhora que incorpora metodologies dels estudis en àrees de lingüística aplicada.

Projecte PID2020-112801GB-I00
La interpretación de las categorías funcionales II: significados expresivos y jerarquías de significado

Durada
2021 – 2024

Investigadors principals
M. Teresa Espinal i Xavier Villalba

Investigadors
Susagna Tubau

Equip de treball
Dària Serés, Eloi Puig-Mayenco, Olga Borik, Sonia Cyrino, Chiara Gianollo, Matteo Greco, Jon Ander Mendía, Sílvia Planas-Morales, Urtzi Etxeberria; Eduardo Carrera, Paolo Morosi, Evripidis Tsiakmakis

Web del projecte
https://sites.google.com/view/intercat2/home 

Resum

L’objectiu principal d’aquest projecte és investigar què fa que una categoria funcional sigui un bon candidat per a transmetre significats expressius que no contribueixen a constrènyer el significat de les oracions, però que en canvi constrenyen la implicació del parlant en un acte de parla concret.

Un objectiu secundari del projecte continua una línia d’investigació iniciada a l’anterior projecte INTERCAT i investiga si les categories funcionals poden introduir restriccions específiques en relació a la seva combinació amb altres categories funcionals i, així mateix, si poden contribuir a establir jerarquies de significat a l’interior de l’estructura oracional.

Projecte PID2022-138413NB-I00
Development and acquisition of preverbal syntax and semantics (DAPSS)

dapps

Durada
2023 – 2027

Investigadors principals
Anna Gavarró i Elena Pagliarini

Investigadors
Sergio Balari

Equip de treball – Acquisition & Pathology Lab (Bellaterra)
Iman El-Hadef, Alejandra Keidel, Tala Nazzal, Io Salmons Llussà, Jin Yan, Jingtao Zhu

Equip de treball – Extern
Roman Feiman, Julie Franck, Maria Teresa Guasti, Jean-Remy Hochmann, Shenai Hu, José Segovia Martín

Web del projecte
https://webs.uab.cat/dapss/

Resum

El principals avenços en el camp de l’adquisició del llenguatge han tingut lloc en paral·lel amb el desenvolupament de la lingüística teòrica, l’abast empíric de la qual va créixer substancialment en la dècada del 1980 i del 1990 gràcies al desenvolupament de noves tècniques experimentals. Avui en dia, la recerca en l’àmbit de les bases biològiques del llenguatge i les tècniques disponibles per a investigar l’adquisició en edats primerenques fan possible plantejar qüestions impensables fa apenes deu anys. Els objectius del projecte són dos: primerament, estudiar la gramàtica infantil en un camp tan poc explorat com és el dels operadors i, segonament, reconsiderar els fonaments de l’adquisició a la llum de l’ecologia del desenvolupament.

Projecte PID2021-124399NA-I00​
Adaptaciones al multilingüismo y el papel de la proximidad lingüística (ATOM)

atom logo

Durada
1/09/22 → 31/08/25

Investigadora principal
Evelina Leivada

Investigadors
Lídia Gallego Balsà

Col·laboradors
Esti Blanco Elorrieta, Vittoria Dentella, Kleanthes K. Grohmann, Camilla Masullo

Resum

Through testing linguistic illusions in different groups of bilinguals/multilinguals who speak different (combinations of) languages, this project will determine (i) whether exposure to more than one language facilitates setting a higher processing threshold in a way that makes bilinguals less fallible to cognitive illusions and (ii) what is the role of proximity in conferring biligual effects. Apart from its solid empirical contribution to understanding language processing in bi-/multilinguals, ATOM will make a substantial theoretical contribution too, by striving to frame its results in the context of a theory that moves beyond monolithic labels such as ‘bilingual advantage’ and ‘bilingual disadvantage’, situating them in the context of a novel trade-off approach, whereby enhanced performance in any cognitive domain entails certain costs and compensations.

Web del projecte
https://clt.uab.cat/atomproject/ 

Projecte PID2021-123617NB-C41
Microparameters and Networks in Romance Variation (MINERVA)

Durada
9/2022 – 9/2026

Investigadors principals
Ángel Gallego i Jaume Mateu

Investigadors
Cristina Buenafuentes, Carlos Sánchez, Ana Bravo, Ángeles Carrasco, Juan Romero

Equip de treball
M.Lluïsa Hernanz, Gemma Rigau, Anna Bartra, Anna Pineda, Iván Ortega Santos, Leticia Pablos Robles, Ricardo Etxepare, Julio Villa-García
Alessandro Bigolin, Laura Arias, Irene Fernández Serrano, Ziwen Wang

Resum

El projecte coordinat Microparameters and Networks in Romance Variation (MINERVA) és una continuació natural del projecte anterior, que estava format també pels quatre mateixos subprojectes: UAB-1 (coordinador), UdG-2, UCM-3 i UAM-4. El nostre objectiu principal és investigar nous fenòmens de microvariació sintàctica en llengües romàniques mitjançant l’ús de les eines analítiques de la gramàtica formal. El nostre subprojecte se centra en l’anàlisi sintàctica de (i) nous patrons de l’estructura argumental tant del llatí com de llengües romàniques i germàniques, (ii) construccions adposicionals, (iii) fenòmens de reestructuració, (iv) estructures que contenen les categories funcionals de Temps, Aspecte i Mode i (v) fenòmens de gramaticalització i lexicalització, entre d’altres. A més a més, una novetat important del nou projecte coordinat és la inclusió de més aspectes de lingüística aplicada tals com ara l’estudi de fenòmens de contacte lingüístic, el desenvolupament d’un atlas sintàctic de l’espanyol (ASinEs) i l’estudi de la variació lingüística a les aules de Secundària i L2.

PID2020-113971GB-C22
La fonología y su interacción con otros componentes de la gramática (FONINCOGRAM)

Durada
01.09.2021 – 30.08.2024

Investigadora principal
Eulàlia Bonet (UAB)

Investigadors
Equip d’investigació: Eulàlia Bonet (IP) (UAB), Teresa Cabré Monné (UAB), Maria del Mar Vanrell (Universitat de les Illes Balears)
Equip de treball: Joan Mascaró (UAB), Maria Ohannesian (UAB), Francesc Torres-Tamarit (UAB Ramón y Cajal)

Projecte coordinat (PID2020-113971GB-C21)
La fonología nativa y no nativa: efectos de contacto lingüístico e interacción con otros componentes de la gramática
Native and non-native phonology: analysis and development of digital resources
IPs: Clàudia Pons-Moll, Maria-Rosa Lloret (Universitat de Barcelona)

Web del projecte
https://clt.uab.cat/fonincogram/

Resum

Aquest subprojecte té com a objectiu general l’estudi de la interacció entre la fonologia i altres componentes de la gramàtica, amb una atenció especial a la morfologia. El marc teòric comú es troba en els models basats en la interacció de restriccions, entre els quals es troben la Teoria de l’Optimitat i també la Gramàtica Harmònica. La proposta s’estructura en quatre objectius més concrets d’abast gramatical creixent i té la base empírica en fenòmens del català, però també d’altres varietats romàniques, amb extensions ocasionals a altres llengües més allunyades:

  • estudi de la relació entre l’estructura mètrica i la realització morfemàtica;
  • estudi dels efectes fonològics i morfològics en la combinació de morfemes, amb un focus especial en la morfologia verbal i en els efectes d’identitat;
  • estudi dels efectes de sincretisme produïts per la combinació de clítics pronominals i els efectes fonològics i morfològics que es produeixen en contextos d’enclisi;
  • l’estudi de les categories prosòdiques superiors al mot i la seva interacció amb la sintaxi i la pragmàtica, amb un èmfasi especial en la realizació del focus informatiu i del focus contrastiu, entre altres.

The Tavistock Trust for Aphasia Trustees
Collaboration of Aphasia Trialists (CATs)

Durada
01.05.2013 – 01.04.2023

Investigadora principal
Membre del Management Committee per part d’Espanya: Anna Gavarró

Web del projecte
Collaboration of Aphasia Trialists (CATs)

Resum

Aphasia, a language problem due to stroke, affects the understanding and expression of spoken and written language. Communication with families, friends and the wider community may be severely affected. Altered social interaction isolates the person with aphasia and impacts on their emotional wellbeing. Aphasia contributes to poorer functional recovery, mobility, discharge destination and return to employment. With an aging population and improved stroke survival, the societal and economic burden of aphasia will rise. Effective management and rehabilitation of aphasia is vital.

Aphasia research faces methodological and infrastructural challenges. Typically it remains language, region and discipline specific limiting the efficiency, strength and broader relevance of any research. This Action aims to establish a network of leading European multidisciplinary aphasia investigators in rehabilitation, social science, linguistics and language research.

This collaborative network will enhance knowledge, skills and methodology relating to aphasia research. Consensus activities will facilitate international synergy between members in aphasia assessment & diagnosis. Data sharing activities will support enhanced prognosis and rehabilitation of aphasia. In addition, this Action will foster and coordinate the development of high quality aphasia research activity which will address the needs of people with aphasia and their families, health and social care providers and voluntary groups.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat