Diccionari Ballesta de gramàtica generativa

Autors:

Xavier Villalba

Títol:

Diccionari Ballesta de gramàtica generativa

Editorial: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions
Col·lecció: Monografies Catalan Journal of Linguistics #1
Data de publicació: 2004
Pàgines: 207
ISBN13: 8449023513

El Diccionari Ballesta de gramàtic generativa es una versió profundament actualitzada i ampliada del clàssic Diccionari de gramàtica generativo-transformacional de Joan-Manual Ballesta, que pretén donar cabuda a l'ampli cabal terminològic encunyat pels últims models de la gramàtica generativa durant la dècada del noranta, com ara el programa minimista, la teoria de l'optimitat o la morfologia distribuïda. A més de contribuir a la normalització teminològica del camp, aquesta obra constitueix una eina de consulta utilíssima per a lingüistes, estuidants de lingüística, traductors especialitzats i per a qualsevol persona interessada en l'evolució del corrent lingüístic més important de la segona meitat del segle XX: la gramàtica generativa.


Títols de la col·lecció / Also in this series:

Lingüística teòrica: anàlisi i perspectives I

Autors:

Teresa Cabré (ed.)

Títol:

Lingüística teòrica: anàlisi i perspectives I

Editorial: Universitat Autonònoma de Barcelona, Servei de Publicacions
Col·lecció: Monografies Catalan Journal of Linguistics #2
Data de publicació: 2004
Pàgines: 259
ISBN13: 8449023742

Aquesta publicació representa un pas endavant en la voluntat de deixar constància dels resultats de les reunions anuals de la Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica que coordina el Grup de Gramàtica Teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El projecte de Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica (XT2002 0036) de la Generalitat de Catalunya té com a punt central l’organització d’una reunió cientí- fica anual en forma de congrés que aplega els especialistes en lingüística dels grups de recerca procedents de diferents universitats dels Països Catalans, així com del País Basc i de Madrid. El congrés consisteix en la presentació de quatre temes inter- disciplinars d’actualitat científica en l’àmbit de la lingüística a càrrec d’especia- listes de reconegut nivell internacional, amb dos comentaristes cadascun, encarre- gats de marcar les línies de debat de cada tema.
El volum que presentem conté els resultats de la primera reunió científica, que es va celebrar el 21 de novembre del 2003. Aquesta jornada va tractar quatre temes: lèxic i lexicografia, llengües de signes, adquisició fonològica i semàntica oracional. Com es pot veure, tant l’amplitud dels temes com la varietat d’enfocaments teòri- co-aplicats fan de la Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica el fòrum de la investigació en lingüística més representatiu dins l’Estat espanyol.

Portada, crèdit i taula de continguts
Presentació
Bosque, Ignacio (Universidad Complutense de Madrid e Instituto Ortega y Gasset)
La direccionalidad en los diccionarios combinatorios y el problema de la selección léxica.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 13-58
Espinal, M. Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona)
Sobre la proposta lexicogràfica del Diccionario de restricciones léxicas.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 59-65
Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona)
Les combinacions lèxiques i el sentit figurat.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 67-74
Quer, Josep (ICREA i Universitat Autònoma de Barcelona)
Efectes de la modalitat de les llengües de signer en la teoria sintàctica: problemas i perspectives.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 77-97
Picallo, M. Carme (Universitat Autònoma de Barcelona)
Universals lingüístics i generalitzacions tipològiques.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 99-102
Mascaró, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona)
Llengües de signes, llengües orals i interfície fonètica.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 103-105
Lleó, Conxita (Universitat d’Hamburg)
La recerca de l’adquisició fonològica de la primera llengua: dels segments a la prosodia.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 109-139
Prieto, Pilar (ICREA i Universitat Autònoma de Barcelona)
Circumscripció prosòdica i adquisició fonològica.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 141-147
Elorrieta, Gorka (Universidad del País Vasco y LEHIA)
Marco teórico y adquisición fonológica.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 149-155
Brucart, José M. (Universitat Autònoma de Barcelona)
Entre el borrado y la reconstrucción: nuevos enfoques en el tratamiento gramatical de la elipsis.
Lingüística Teòrica: analisi i perspectives, I, pp. 159-189


Títols de la col·lecció / Also in this series:

Lingüística Teòrica: anàlisi i perspectives II

Autors:

Teresa Cabré (ed.)

Títol:

Lingüística Teòrica: anàlisi i perspectives II

Editorial: Universitat Autonònoma de Barcelona, Servei de Publicacions
Col·lecció: Monografies Catalan Journal of Linguistics #3
Data de publicació: 2007
Pàgines: 235
ISBN13: 9788449025303

Més informació

Lingüística Teòrica: anàlisi i perspectives II és el resultat de la segona reunió científica de la Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica de la Generalitat de Catalunya (XT2002 0036), que es va celebrar el 26 de novembre del 2004.
Aquesta jornada va tractar quatre temes: gramaticalització i canvi lingüístic, aspectes de la interfície fonologia-morfologia, primitius lèxics i semàntica lèxica, i tècniques de neuroimatge aplicades a l'estudi de la llengua. Aquesta xarxa temàtica congrega els especialistes en lingüística dels grups de recerca procedents de diferents universitats dels Països Catalans, així com del País Basc i de Madrid. Tant l'amplitud dels temes com la varietat d'enfocaments teòrico-aplicats fan de la Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica un dels fòrums sobre investigació en lingüística més representatius dins l'Estat espanyol.


Títols de la col·lecció / Also in this series: