El CLT

The CLT
El CLT

Equip directiu

Reglament

Historial 

Objectius i línies de recerca

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental. Així doncs, l’àrea d’investigació del CLT és la teoria gramatical en un sentit ampli del terme, i l’equip de lingüistes que el constitueix fa recerca en camps que inclouen la sintaxi, la semàntica, la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la pragmàtica, l’adquisició del llenguatge i la variació diacrònica. La voluntat del CLT és contribuir a entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans. Les activitats de recerca que es desenvolupen s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals, amb una atenció especial a l’anàlisi gramatical de les llengües romàniques. Hom adopta un marc teòric integrador que parteix bàsicament d’una orientació generativa, alhora que incorpora metodologies dels estudis en àrees de lingüística aplicada.

Integrants

El CLT està format per professors i investigadors associats amb els Departaments de Filologia Catalana i Filologia Espanyola de la UAB. Els nostres col·laboradors externs inclouen no només professors i investigadors d’altres departaments de la UAB, sinó també acadèmics i experts d’altres universitats i centres de recerca internacionals involucrats en projectes que lidera el CLT.

Formació

El CLT participa activament en la formació lingüística de personal investigador per mitjà del Màster oficial interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge (CCiL), el Màster Oficial Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes, el Máster Oficial en Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera el Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge, el Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals i el Doctorado en Filología Española.

Història

El CLT va iniciar la seva activitat en recerca bàsica a principis dels anys vuitanta del segle passat, època en què el que s’anomenava Grup de Gramàtica Teòrica (GGT) va començar la seva participació en projectes de recerca competitius i en l’organització d’escoles d’estiu de Lingüística i de congressos internacionals. El GGT va ser reconegut com a grup de recerca de la UAB el 1991 i el 1993 va ser-ho com a grup de recerca consolidat en Lingüística Teòrica per part de la Generalitat de Catalunya. El 2006 fou aprovat com a Centre d’Estudis i de Recerca de la UAB i, a partir d’aquest moment passà a anomenar-se Centre de Lingüística Teòrica. Des del seu inici el grup ha mantingut una trajectòria continuada de recerca en el camp de la lingüística, que ha estat reconeguda internacionalment.

Goals and research interests

The Center for Theoretical Linguistics (CLT), a Research and Studies Center at the Universitat Autònoma de Barcelona, has as its goal the study of language and natural languages from both theoretical and experimental perspectives. The CLT’s area of research is grammatical theory in the broad sense of the term, and therefore our linguists do carry out research in fields that include syntax, semantics, phonology, morphology, lexicology, pragmatics, language acquisition and diachronic variation. Our overarching purpose is to contribute to a better understanding of how natural languages ​​are structured and how they are processed by human beings. Our research activities focus essentially on the study of the universal properties of language and the identification of micro-level patterns among natural languages, paying special attention to the grammatical analysis of Romance languages. An integrative theoretical framework is adopted that basically starts with a generative orientation, while incorporating methodologies from studies in applied linguistics.

Members

CLT is made up of professors and researchers associated with the Departments of Catalan and Spanish at the UAB. Our external collaborators include not only professors and researchers from other departments at the UAB but also scholars and experts at other universities and international research centers involved in projects led by the CLT.

Teaching

CLT actively participates in the linguistic training of research personnel through the Official Interuniversity Master’s Degree in Cognitive Science and Language (CCiL),the Official Master’s Degree in Advanced Studies of Catalan Language and Literature, the Official Master’s Degree in Spanish Language, Spanish Literature and Spanish as a Foreign Language, and doctoral programs in Cognitive Science and Language, Catalan Language and Literature and Theater Studies and Spanish Language and Literature.

History

The CLT started out in the early 1980s as the Theoretical Grammar Group (GGT), which participated in competitive research projects and helped to organize international conferences and special summer programs in linguistics. The GGT was formally recognized as a research group by the UAB in 1991 and in 1993 it was granted official status as a Consolidated Research Group in Theoretical Linguistics by the Government of Catalonia. In 2006 it was approved as a Center of Studies and Research at the UAB, at which point it became known as the Center for Theoretical Linguistics. Since its inception, the group’s ongoing research output has consistently earned widespread international recognition for its high standards.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat