Autors:

M. Teresa Espinal

Títol:

Diccionari de Sinònims de Frases Fetes

Editorial: Universitat Autònoma de Barcelona
Data de publicació: 2018

Text complet

Aquest Diccionari de Sinònims de Frases Fetes (a partir d'ara DSFF) és un diccionari conceptual d'expressions lexicalitzades, atès que sota conceptes agrupa informació gramatical i lingüística referida a expressions lexicalitzades de naturalesa gramatical diversa, allò que en la gramàtica tradicional s'han anomenat genèricament locucions i frases fetes. Per informació gramatical s'ha entès el conjunt de propietats que dona compte de la manera com es construeix una expressió lexicalitzada: propietats sintàctiques, semàntiques, lèxiques, morfològiques i fonètiques, si escau. Per informació lingüística s'ha entès el conjunt d'informacions complementàries que en certes ocasions acompanya la descripció d'una expressió lexicalitzada: propietats dialectals (marcatge dialectal d'una expressió i variants dialectals), normatives, etimològiques, etc.