Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Jaume Mateu

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Despatx B9/0040
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 581 48 33

Fax

+34 93 581 27 82

Correu electrònic

Publicacions destacades / Featured Publications

Línies d’investigació / Research interests

Interfície lexicó-sintaxi | Estructura argumental i estructura eventiva | Teoria lingüística i lingüística llatina

Lexicon-syntax interface | Argument structure and event structure | Linguistic theory and Latin linguistics

Publicacions recents / Recent publications

En premsa / In press
Acedo-Matellán, V. & J. Mateu (in press). “El verb i el sintagma verbal”. In J. Martines, M. Pérez Saldanya & G. Rigau (eds.). Gramàtica del català antic / Old Catalan Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Lewandowski, W. & J. Mateu (in press). “Lexical Variation I: Argument structure”. In C. Sánchez López (ed.). A Guide to Spanish Dialects: Descriptive and Theoretical Aspects of Linguistic Variation in the Hispanic World. Oxford: Oxford University Press.

2023
“Parasynthesis”. Dins P. Ackema, S. Bendjaballah, E. Bonet & A. Fábregas (eds.). The Wiley Blackwell Companion to Morphology. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781119693604.morphcom060 

2022
“How to obtain a copula from a process verb: Insights from the event structure of posture verbs” (amb D. Gómez). Glossa: a journal of general linguistics 7(1): 1-40. https://doi.org/10.16995/glossa.8575

“Argument structure and argument realization” (amb V. Acedo-Matellán i A. Pineda). Dins A. Ledgeway & M. Maiden (eds.). Cambridge Handbook of Romance Linguistics, 491-518. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108580410.020

2021
“On the argument structure of complex denominal verbs in Latin: A syntactic approach”. The Linguistic Review, 38(2): 267-288. DOI: https://doi.org/10.1515/tlr-2021-2065

“Main morphological formal means II: Approaches to parasynthesis”. Dins A. Fábregas et al. (eds.). Routledge Handbook of Spanish Morphology, Routledge. Enllaç.

Into adpositions. New formal perspectives on the structure of the PP and its variation (coeditat amb V. Acedo-Matellán, T. Biberauer i A. Pineda). Linguistic Variation, 21(1). Enllaç.

“Sobre la variedad de aproximaciones mentalistas al lenguaje. Comparación de enfoques y perspectivas de encuentro”. Revista Española de Lingüística 51 (2): 15-32. Enllaç.

2020
“Contemporary theoretical approaches to word formation in Latin” (amb Renato Oniga). Lingue Antiche e Moderne 9: 5-21. Volum monogràfic coeditat amb Renato Oniga. Enllaç.

“Motion events again: Delimiting constructional patterns” (amb Wojciech Lewandowski). Lingua 247: 1-25. Enllaç. 

“Lexicalized Syntax: Phraseology”. Dins J. A. Argenter & J. Lüdtke (eds.). Manual of Catalan Linguistics. Berlín: De Gruyter. Enllaç.

“Dative constructions in Romance and beyond” (coeditat amb Anna Pineda). Berlin: Language Science Press. Enllaç.

2019
“Elipsis y clases verbales en la Minerva del Brocense” (amb Josep M. Brucart). Lingue Antiche e Moderne 8: 31-56. Enllaç.

‘Idioms and phraseology.’ (amb M.Teresa Espinal). Oxford Research Encyclopedia of Linguistics. Oxford: Oxford University Press. Enllaç.

2018
“Els verbs de canvi d’estat del català i l’alternança causativa: una proposta sintàctica” (amb Bartomeu Abrines). Études Romanes de Brno 39 (1): 139-161. Enllaç.

“Manner and result modifiers. The V ben V construction in Catalan” (amb M.Teresa Espinal). The Linguistic Review 35(1): 1-33.

Gran bé vos ha vengut: construccions existencials i selecció de l’auxiliar en català antic” (amb Mar Massanell). Estudis Romànics,XL, p. 89-115.

2017 
“Latin Syntax in Fifty Years of Generative Grammar” (amb Renato Oniga). Dins J. Mateu & R. Oniga (eds.). Generative Approaches to Latin Syntax. Catalan Journal of Linguistics 16: 5-17. Enllaç.

“En torno a la sintaxis y la semántica del ablativo absoluto en latín”. Dins Á. Gallego, Y. Rodríguez & J. Fernández (eds.). Relaciones sintácticas: Homenaje a Josep M. Brucart y M. Lluïsa Hernanz. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. Descarrega.

“Two types of locative alternation”. Dins A. Álvarez & Ía Navarro (eds.). Verb Valency Changes. Theoretical and typological perspectives. Col·lecció: Typological Studies in Language. 51-79. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. Descarrega.

“State and change of state in Latin: A view from the lexicon-syntax interface”. Dins E. Castroviejo, O. Fernández-Soriano & I. Pérez Jiménez (eds.). Boundaries, Phases, and Interfaces. Case studies in honor of Violeta Demonte. 344-366. Col·lecció: Linguistik Aktuell/Linguistics Today. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. Enllaç.

2016
“Argument structure and satellite-framedness in Latin: Evidence from unselected object constructions” (amb Víctor Acedo-Matellán). Dins Paolo Poccetti (ed.). LATINITATIS RATIONES. Descriptive and Historical Accounts for the Latin Language. 149-169. Berlín: De Gruyter.

“Auxiliary selection in Romance”. Dins S. Fischer i C. Gabriel (eds). Manual of Grammatical Interfaces in Romance. 295-326. Berlín: De Gruyter.

“El Sintagma Verbal”. Dins Javier Gutiérrez-Rexach (ed.). Enciclopedia de Lingüística Hispánica. 51-64 (vol. 2). London & New York: Routledge.

“Thinking for translating and intra-typological variation in satellite-framed languages” (amb Wojciech Lewandowski). Review of Cognitive Linguistics 14: 185-208, John Benjamins. https://benjamins.com/#catalog/journals/rcl.14.1.08lew/details

2015
“La estructura argumental”. Dins Ángel J. Gallego (ed.). Perspectivas de sintaxis formal. 111-148. Madrid: Akal.

“Los verbos psicológicos: raíces especiales en estructuras corrientes” (amb Víctor Acedo-Matellán). Dins Rafael Marín (ed.).Los predicados psicológicos. 53- 81. Madrid: Visor.

“Parameters in linguistic theory: what, where and how” (amb Antonio Fábregas i Michael Putnam). Dins A. Fábregas, J. Mateu & M. Putnam (eds.).  3-24. Contemporary Linguistic Parameters. New York: Bloomsbury.

“Parameters and argument structure I: motion predicates and resultatives” (amb Víctor Acedo-Matellán). Dins A. Fábregas, J. Mateu & M. Putnam (eds.). Contemporary Linguistic Parameters. 99-122. New York: Bloomsbury.

“La inacusativitat i la selecció de l’auxiliar en català antic”. Dins M. Rosa Lloret, Clàudia Pons-Moll i Eva Bosch-Roura (eds.). Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del català. 127-152. Publicacions de la Universitat de Barcelona.

“A Constructional Approach to Auxiliary Selection: Evidence from Existential Constructions” (amb Mar Massanell i Messalles). Dins Rolf Kailuweit & Malte Rosemeyer (eds.). Auxiliary Selection Revisited: Gradience and Gradualness. 183-212. Berlin i Nova York: De Gruyter.

2014
“A constructional analysis of unselected objects in Polish: The case of prze-” (amb Wojciech Lewandowski). Linguistics 52.5: 1195-1236.

“From syntax to roots: a syntactic approach to root interpretation” (amb Víctor Acedo-Matellán). Dins Alexiadou, Artemis, Hagit Borer & Florian Schäfer (eds.). The Syntax of Roots and the Roots of Syntax. 14-32. Oxford & New York: Oxford University Press.

Semántica (amb M.Teresa Espinal (coord.), Josep Macià & Josep Quer). Madrid: Akal.

“Argument structure in morphology and syntax: An introduction”, (amb O. Borik). Dins O. Borik i J. Mateu (eds.). Argument Realization in Morphology and Syntax, Lingua (special issue) 141: 1-7. http://dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2014.01.00

“Argument structure”. Dins A. Carnie et al. (eds.). The Routledge Handbook of Syntax, 24-41. Nova York: Routledge. http://www.routledge.com/books/details/9780415533942/

2013
‘Satellite-framed Latin vs. verb-framed Romance: A syntactic approach’ (amb Víctor Acedo-Matellán). Probus. International Journal of Latin and Romance Linguistics 25, 227-265.

2012
“Conflation and incorporation processes in resultative constructions”. Dins V. Demonte & L. McNally (eds.). Telicity, Change, and State: A Cross-Categorial View of Event Structure. 252-278. Oxford: Oxford University Press.

“Structure of the Verb Phrase”. Dins J. I. Hualde, A. Olarrea & E. O’Rourke (eds.). The Handbook of Hispanic Linguistics. 333-354. Malden & Oxford: Wiley-Blackwell.

“The Manner/Result Complementarity Revisited: A Syntactic Approach” (amb Víctor Acedo Matellán). Dins. M. C. Cuervo & Y. Roberge (eds.). The End of Argument Structure? Vol. 38. Syntax & Semantics. 209-228. Bingley: Emerald.

2011
‘Bare nominals and argument structure in Catalan and Spanish’ (amb M.Teresa Espinal). The Linguistic Review, 28, 1-39.

‘The Manner/Result Complementarity Revisited: A Syntactic Approach’ (amb Víctor Acedo-Matellán)
Report de recerca GGT-11-02

2010
‘Verb-particle constructions in Romance: A lexical-syntactic account’ (amb Gemma Rigau). Probus 22 (2),  241–269.

‘On the L-Syntax of Manner and Causation’
Dins M. Duguine, S. Huidobro & N. Madariaga (eds.). Argument structure and syntactic relations. 89-112. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
Versió prèvia com a report de recerca: GGT-09-09.

‘Classes of idioms and their interpretation’ (amb M.Teresa Espinal). Journal of Pragmatics 42: 1397-1411. doi:10.1016/j.pragma.2009.09.016

“From satellite-framed Latin to verb-framed Romance: A syntactic account” (amb V. Acedo Matellán). Report de recerca GGT-10-01

2009
“On bare nominals and argument structure” (amb M.Teresa Espinal). Dins V. Moscati & E. Servidio (eds.) Studies in Linguistics (STiL). Proceedings of XXXV Incontro di Grammatica Generativa, Università degli Studi di Siena. http://www.ciscl.unisi.it/doc/doc_pub/igg-proceedings2009.pdf

“Romance Paths as Cognate Complements” (amb G. Rigau)
Dins P. Masullo Erin, O’Rourke & Chia-Hui Huang (eds.). Romance Linguistics: Structures, Interfaces, and Microparametric Variation. 227-242. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.

“L’expressió dels esdeveniments de canvi: del llatí al català” (amb Víctor Acedo Matellán). Dins J. Rafel (ed.). Diachronic Linguistics / Lingüística Diacrònica. Girona: Documenta Universitaria.

“Gradience and Auxiliary Selection in Old Catalan and Old Spanish”. Dins P. Crisma & G. Longobardi  (eds.). Historical syntax and linguistic theory. 176-193. Oxford: Oxford University Press. Versió prèvia: Report de recerca GGT-06-20

“Modelos cognitivos”. Dins E. de Miguel (ed.). Panorama de la lexicología. 281-300. Barcelona: Ariel Lingüística.

“L’estructura de les llengües” (amb S. Climent). Publicacions de la UOC, Barcelona.

2008
“On the l-syntax of directionality/resultativity: The case of Germanic preverbs”. Dins A. Asbury et al. (eds.). Syntax and Semantics of Spatial P. 221-250. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. Versió prèvia: Report de recerca GGT-06-21

2007
“Algunes reflexions sobre dos models projeccionistes de la interfície lexicó-sintaxi”. Dins T. Cabré Monné (ed.). Lingüística Teòrica: anàlisi i perspectives II (Col·lecció: Monografies de Catalan Journal of Linguistics). Bellaterra.

“Argument structure and compositionality in idiomatic constructions” (amb M.Teresa Espinal). The Linguistic Review24, 33-59.

“Idioms, Argument Structure, and the Semantics of Nominals” (amb M.Teresa Espinal). Dins M. Nenonen & S. Niemi (ed.). Collocations and idioms 1. Studies in Language 41“Dos teorías semánticas de los esquemas eventivos”. Actas del VI Congreso de Lingüística General (Santiago de Compostela), Arco Libros.

2006
“Sobre la sintaxis y la semántica de la descomposición léxica”. Actas del VII Congreso de Lingüística General (Barcelona), ISBN 84-475-2086-8 (publicació electrònica).

“On the Compositional Meaning of Idiomatic Constructions” (amb M.Teresa Espinal). Cuadernos de Lingüística, 13: 95-112. Madrid: Instituto Universitario Ortega y Gasset

2005
“La llengua a les frases fetes” (amb M.Teresa Espinal). Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, v. 36: 20-31.

“Impossible primitives”. Dins M. Werning et al. (ed.). The Composition of Meaning and Content: Foundational Issues. Sèrie: Linguistics & Philosophy. Ontos.

“Arguing our way to the Direct Object Restriction on English resultatives”Journal of Comparative Germanic Linguistics 8: 55-82.

“Aspecte i prefixació verbal en català antic” (amb Anna Bartra)
Caplletra 39: 85-108.

“La selecció de l’auxiliar en els verbs intransitius del català antic: alguns aspectes descriptius i explicatius”. Caplletra 38: 211-240.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat