Membres

Members
Professors – investigadors
Becaris i doctorands
Gemma Rigau

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Despatx: B11/264
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 586 12 22

Fax

+34 93 581 27 82

Correu electrònic

Pàgina web

Pàgina web

Publicacions destacades / Featured Publications

Línies d’investigació / Research interests

Sintaxi del català i de les llengües romàniques | Variació sintàctica del català | Interfície Lexicó-Sintaxi

Algunes publicacions recents / Some recent publications

2022
Rigau, G. (2022). An Unexpected Pronominalization of Some Temporal Measure Phrases. Catalan Journal of Linguistics 21, 9-26. https://doi.org/10.5565/rev/catjl.377

Rigau, G. (2022). Quantificadors aspectuals mitigadors i polaritat. Dins M. Font Martí, M. Puig Tarré i J.R. Veny-Mesquida (eds.), In memoriam Joan Julià-Muné: Miscel·lània d’homenatge. Pagès Editors & Aula Màrius Torres, pp. 249–264.

Rigau, G., & Pérez Saldanya, M. (2022).  Morphological and Syntactical Variation and Change in Catalan. In M. Loporcaro (Ed.), Oxford Encyclopedia of Romance Linguistics (part of Oxford Research Encyclopedia of Linguistics ed. by M. Aronoff). Oxford University Press.
Doi: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199384655.013.481

2021
Amb Pérez Saldanya, Manuel (2021). “Estirant el fil de la sintaxi: la feblesa del tònic aquí i la fortesa de l’àton hi”. De llengua i societat: de la proposta fabriana a la reforma normativa de l’IEC. Barcelona: IEC, pp. 191-209.

Pròleg a Ares Llop Naya, Perspectives diacròniques en la variació sintàctica, Lleida: Edicions Universitat de Lleida, pp. 13-14.

2020
«Presència i absència del clític locatiu “hi”». Caplletra. Revista Internacional de Filologia, [en línia], 2020, Núm. 68, p. 99-116. Enllaç.

Amb M. Pérez Saldanya, “The Simplex Sentence”. Dins J.A. Argenter & J. Lüdtke (eds.) Manual of Catalan Linguistics, 2020, Berlín/Boston: De Gruyter, pp.165-210.

Amb M. Pérez Saldanya, “The Complex Sentence”. Dins J.A. Argenter & J. Lüdtke (eds.) Manual of Catalan Linguistics, 2020, Berlín/Boston: De Gruyter, pp. 211-246.

“Norma i descripció gramatical”, dins Simposi Pompeu Fabra (novembre 2018), Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, pp. 129-137.

“Description vs. prescription: un débat sur l’établissement normatif des langues au XXIe siècle”, dins Norma i diversitat lingüística: la gestió normativa en contextos pluricèntrics. Francofonia i catalanofonia. Barcelona-Paris: IEC-Sorbonne Université, pp. 177-182.

2017
La interpretación semántica de los posesivos” (amb M. Carme Picallo), dins C. Company Company & N. Huerta Flores (eds.) La posesión en la lengua española. RFE. Madrid, p. 267-294. ISBN: 974-84-00-10306-4

“De l’experiència viscuda a l’anàlisi gramatical” (amb M. Pérez Saldanya), dins Bonet, S., N. Nogué , E. Salvat (eds.), Joan Solà, una memòria viva. Barcelona, UB Edicions, 2017, pp. 97-115.

2016
Codirectora i ponent (amb Manuel Pérez Saldanya i Joan Solà) de Gramàtica de la llengua catalana, Institut d’Estudis Catalans (2016). Barcelona. ISBN: 978-84-9956-316-7

2013
‘La preposició silent d’alguns verbs de moviment local‘. Els Marges, 100, pàg. 125-132

Pròleg a C. Boeckx & T. Martín (2013), El clític datiu és més que un clític, Pagès editors: Lleida, pàg. 7-8.

2012
‘Mirative and Focusing Uses of the Catalan Particle pla’. Dins L. Brugé, A. Cardinaletti, G. Giusti, N. Munaro i C. Poletto (eds) Functional Heads. Oxford, New York: Oxford University Press, 92-102

‘L’é tengut baix e sota peu: Alguns aspectes dels adverbis i les preposicions al Curial e Güelfa’ (amb Manuel Pérez Saldanya). A Ferrando, A. (ed.), ‘Curial e Guelfa’, an anonymous XVth century chivalric romance in Catalan, John Benjamins, Amsterdam, 691-714.

2011
‘Prosody and Pragmatic’ (amb Pilar Prieto). Dins Ll. Payrató & J. M. Cots (eds.) The Pragmatics of Catalan. Berlin: Mouton-De Gruyter, 17-47.

2010
‘Microvariation in Catalan and Occitan complementizers: the so-called expletive se‘ (amb Jordi Suïls). Catalan Journal of Linguistics 9, 153 – 167.

Verb-particle constructions in Romance: A lexical-syntactic account‘ (amb Jaume Mateu). Probus 22(2), 241–269.

2009
‘Romance Paths as Cognate Complements: a Lexical-Syntactic Account’ (amb J. Mateu)
Dins P. J. Masullo, E. O’Rourke i C.H. Huang (eds.) Romance Linguistics 2007, Amsterdam: John Benjamins, 227-242.

‘On certain light verbs in Spanish: The case of temporal “tener” and “llevar”’ (amb O. Fernández-Soriano)
Syntax 12 (2): 135-157.

2007
The Syntax-Prosody Interface: Catalan interrogative sentences headed by que (amb Pilar Prieto)
Journal of Portuguese Linguistics 6.2: 29-60.
(Report de recerca GGT-07-5)
Fitxers de so 

‘Els adverbis de lloc intransitius i la formació de construccions amb adverbis posposats’ (amb Manuel Pérez Saldanya)
Estudis Romànics XXIX, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 61- 80.
(Report de recerca GGT-06-18)

2006
“Variación dialectal y periferia izquierda” (amb Mª Lluïsa Hernanz)
Dins B. Fernández  i I. Laka (eds.)  Andolin Gogoan: Essays in Honour of Professor Eguzkitza, Servei editorial de la UPV-EHU:  Bilbao, 435-452.

2005
“Estudi microsintàctic del verb caldre en el català antic i en l’actual”. Caplletra, Revista Internacional de Filologia 38: 241-258.

“Cuesta arriba e por llano”: The development of “postpositions” in Spanish and Catalan (amb M. Pérez Saldanya)Journal of Portuguese Linguistics 4, 69-91

‘Number agreement variation in Catalan dialects
Dins G. Cinque i R.S. Kayne (eds.) Oxford Handbook of Comparative Syntax, Oxford University Press, Oxford, New York, 775-805

El quantificador focal pla : Un estudi de sintaxi dialectal
Caplletra. Revista Internacional de Filologia 36, València, 25-54
Report de recerca GGT-04-3
Fitxers de so 

‘A typological approach to Catalan interrogative sentences headed by que’ (amb Pilar Prieto)
Sound Files/Fitxers de so 

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat