2nd Carme Picallo Annual Lecture – Antonio Fábregas (U. of Tromsø) "Gender marking is syntactic: agreement, alternations, appreciative morphology"

2nd Carme Picallo Annual Lecture – Antonio Fábregas (U. of Tromsø) "Gender marking is syntactic: agreement, alternations, appreciative morphology"

El Centre de Lingüística Teòrica de la UAB dedicarà una conferència anual de lingüística teòrica a la memòria de la Dra. Carme Picallo.  Les Conferències en memòria de Carme Picallo / Carme Picallo Annual Lectures“, dictades per un lingüista de prestigi reconegut, ens permetran homenatjar la nostra col·lega i amiga, i enfortir les relacions internacionals.

 

Antonio Fábregas (University of Tromsø)

Gender marking is syntactic: agreement, alternations, appreciative morphology

Data: 25 de febrer del 2022
Hora: 15:30
Lloc: Aula 402
Facultat de Filosofia i Lletres
Emissió per TEAMS

Gender marking is syntactic: agreement, alternations, appreciative morphology
Antonio Fábregas

University of Tromsø-Norway’s Arctic University
antonio.fabregas@uit.no
The nature of gender, as opposed to number or tense, is particularly controversial in the debate about the autonomy of morphology, and has been a particularly problematic category to analyse in models where syntax accounts for word formation. Gender is in principle special because (i) not all languages use this category on the surface (ii) when present, gender has what seems to be both inflectional properties and properties expected of morphological derivational processes and (iii) gender seems to produce a chaotic pattern of data. The goal of this talk is to show, starting from ideas originally formulated in Picallo (2008, 2017), that gender displays the behaviour expected of a syntactically active category, contra approaches which treat it as an at least partially morphological or lexical property, such as Harris (1991). What makes gender special is that the surface representation involves exponents that cross two distinct syntactic areas, one assimilated to classifiers and one assimilated to nominal phi features. Empirically, in this talk we will argue for this approach based on three families of facts:
a) So-called appreciative suffixes fall into three classes with respect to their gender behaviour: (i) suffixes that alter the gender value and the morphological marking of gender (1), (ii) suffixes that alter the morphological marking of gender but preserve its gender value (2), (iii) suffixes that preserve gender and can also preserve the gender marking of the noun (3). This is what we expect if gender involves two distinct areas, so that additional syntactic constituents can be introduced at different heights within these areas.
(1)       la piba ‘girl’ > el pib-ón ‘the pretty girl’
(2)       el problema ‘the problem’ > el problem-az-o ‘the big problem’
(3)       el problema ‘the problem’ > el problem-it-a ‘the small problem’
b) Languages can actively add heads within the classifier area, without manipulating the internal structure of the phi feature area, as witnessed by the grammatical behaviour of so-called ‘inclusive gender’ (4)
(4)       les chiques ‘the young people’ > les chiqu-it-es ‘the nice / small young people’
c) The difficulty of having gender mismatches in ellipsis (5a) in contrast to number mismatches (5b) rather than denying the syntactic status of gender confirms it, as noun classifiers are syntactically low and contained in the domain of material involved in ellipsis, which forces gender phi features to be identical across the two NPs.
(5)       a. *el hijo de Juan y la e de Pedro
the son of Juan and the of Pedro
Intended: ‘Juan’s son and Pedro’s daughter’
b. el hijo de Juan y los e de Pedro
the son of Juan and the of Pedro
‘Juan’s son and Pedro’s son

1st Carme Picallo Annual Lecture – Juan Uriagereka (U. of Maryland) "¿Queda caso para el caso?"

1st Carme Picallo Annual Lecture – Juan Uriagereka (U. of Maryland) "¿Queda caso para el caso?"

El Centre de Lingüística Teòrica de la UAB dedicarà una conferència anual de lingüística teòrica a la memòria de la Dra. Carme Picallo.  Les Conferències en memòria de Carme Picallo / Carme Picallo Annual Lectures“, dictades per un lingüista de prestigi reconegut, ens permetran homenatjar la nostra col·lega i amiga, i enfortir les relacions internacionals.

1st Carme Picallo Annual Lecture

Juan Uriagereka (University of Maryland)

¿Queda caso para el caso?

Data: 24 de gener del 2020
Hora: 16:00
Lloc: Sala de Graus
Facultat de Filosofia i Lletres

 

Inauguració de la placa en record de Carme Picallo

Inauguració de la placa en record de Carme Picallo

El dia 4 d’octubre de 2019 es va inaugurar la placa del Seminari Carme Picallo al Centre de Lingüística Teòrica, just abans de l’acte d’homenatge en què van participar Ignacio Bosque (UCM), Oriol Quintana (UAB) i M.Lluïsa Hernanz (UAB).

Acte d’homenatge a la professora M. Carme Picallo

Acte d’homenatge a la professora M. Carme Picallo

Ignacio Bosque (UCM)

La composicionalidad de las estructuras gramaticales. Aspectos sintácticos, semánticos y discursivos

Oriol Quintana (UAB)

L’harmonia tonal: categories i dominis sintàctics

Mª Lluïsa Hernanz (UAB)

Carme Picallo: Semblança des del record

 

Hora: 15:30
Lloc: Sala d’Actes Frederic Udina (B7/1056)
Facultat de Filosofia i Lletres
A les 15:15 s’inaugurarà una placa en record de la Carme Picallo davant del seminari del Centre de Lingüística Teòrica (B11/202).
Acte d’homenatge a la professora M. Carme Picallo

Carme Picallo (1950-2019): In memoriam

Carme Picallo: publicacions recents / recent publications

El Centre de Lingüística Teòrica comunica amb profunda tristor que ens ha deixat la nostra col·lega i amiga M. del Carme Picallo, professora del Departament de Filologia Catalana.

Llicenciada en Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, es va doctorar en Lingüística a la City University of New York, amb una tesi dirigida pel Dr. Robert Fiengo titulada Opaque Domains i en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona. Havia estat docent, entre altres, a les universitats de Rutgers, Maryland i City University of New York i havia fet estades al Massachusetts Institute of Technology i al Departament de Lingüística de New York University.

Va tornar a Catalunya el 1989 i es va integrar al Departament de Filologia Catalana i al Centre de Lingüística Teòrica, en els quals ha deixat el seu mestratge docent i la seva empremta com a investigadora rigorosa en el camp de la gramàtica generativa. Amb interessos molt amplis en el camp de la lingüística, la seva recerca es va centrar en la sintaxi formal, la variació lingüística i la interfície entre sintaxi i semàntica, en una varietat de temes que van des de l’estudi dels subjectes nuls; les anàfores; la localitat; els possessius; l’estructura, les propietats i les categories funcionals dels nominals; als adjectius i el gènere; entre altres. Entre les seves publicacions destaca l’edició del volum Linguistic Variation in the Minimalist Framework (Oxford University Press), resultat d’un workshop de debat organitzat per ella mateixa en què es van debatre les tendències minimalistes, cartogràfiques i reduccionistes de la variació gramatical.

Va ser Vicerectora de Recerca (1999-2002) i va formar part de diversos comitès científics de la European Science Foundation i de l’European Research Council.

Intel·lectual inquieta, profunda i compromesa, sempre disposada al debat teòric i metodològic, des d’avui ens manca el seu profund coneixement de la lingüística i la generositat amb què l’oferia als col·legues, als doctorands que van poder gaudir del seu mestratge i a tots els professionals que van col·laborar en un moment o un altre amb el CLT. Ens faltarà, sobretot, la calidesa de la seva amistat, l’estímul de la seva conversa enriquidora i l’esperó de les seves preguntes.


The Centre de Lingüística Teòrica mourns the passing of our colleague and friend M. del Carme Picallo, lecturer at Departament de Filologia Catalana of the Universitat Autònoma de Barcelona.

She obtained her first degree in Philosophy at the Universitat de Barcelona and a PhD in Linguistics at the City University of New York, with a thesis directed by Dr Robert Fiengo entitled Opaque Domains; she also obtained a doctorate in Catalan Philology at the UAB. She lectured at the universities of Maryland, Rutgers and the City University of New York, among others, and completed stays at the Massachusetts Institute of Technology and the Department of Linguistics of New York University.

She returned to Catalonia in 1989 and joined the faculty of the Departament de Filologia Catalana and the Centre de Lingüística Teòrica, where she will be remembered for her teaching mastery and her rigorous research in the field of generative grammar. She held very broad interests in linguistics, but her research focused on formal syntax, linguistic variation and the syntax-semantics interface, with studies on null subjects, anaphora, locality, possessors and the functional categories in the nominal domain, adjectives and gender. Among her publications, she edited the volume Linguistic Variation in the Minimalist Framework (Oxford University Press), the result of a workshop she organised to debate on the approaches of minimalism, cartography and reductionism to grammatical variation.

She was Vice-rector of Research between 1999 and 2002 and a member of various scientific committees of the European Science Foundation and the European Research Council.

A sharp intellectual, committed and always willing to engage in theoretical and methodological debate, we will miss her deep linguistic knowledge and her willingness to share it generously with colleagues and students. Above all, we will miss her warm friendship, her inspiring conversation and her stimulating questions.