Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Anna Gavarró

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Despatx: B9/032
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 586 80 76 

Correu electrònic

Pàgina web

Currículum vitae

Línies d’investigació / Research interests

Sintaxi de l’adquisició i l’agramatisme

Syntax in acquisition and agrammatism

Algunes publicacions recents / Some recent publications

Gavarró, A. & A. Keidel (per aparèixer) Subject-verb agreement: Three experiments on Catalan. First Language.

Agostinho, C., A.-L. Santos & A. Gavarró (2024) The acquisition of the verbal passive: The role of verb type. Language Acquisition. https://doi.org/10.1080/10489223.2024.2331238

Gavarró, A., J. Mateu, J. A. Mendia & X. Torres-Tamarit (eds.) (2024) RLLT 22 Selected Papers from Going Romance 36, Barcelona, Isogloss. Open Journal of Romance Linguistics 10(3).

Gavarró, A. & E. Pagliarini (per aparèixer/to appear) Word classes and psycholinguistics. In Anna-Maria De Cesare & Giampaolo Salvi (eds.) Manual of Romance Word Classes, Berlín: De Gruyter.

 

Per a una relació completa de publicacions, vegeu: https://filcat.uab.cat/Gavarro/Recerca-Research/#publicacions

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat