Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Sebastià Salvà

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Despatx B9/0040
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 581 48 33

Fax

+34 93 581 27 82

Correu electrònic

Enllaç

Línies d’investigació / Research interests

Interfície lexicó-sintaxi | Sintaxi i semàntica: estructura argumental i eventiva | Aspecte | Variació lingüística | Dialectologia catalana | Concordança del participi passat i selecció de l’auxiliar en el català de Mallorca

Lexicon-syntax interface | Syntax and semantics: argument and event structure | Aspect | Linguistic variation | Catalan dialectology | Past-participle agreement and auxiliary selection in Majorcan Catalan

Tesi doctoral / PhD Thesis

La concordança de participi en el català de Mallorca: marcatge de l’estructura informativa i de l’aspecte – Premi Marià Aguiló de Gramàtica Històrica i Història de la Llengua, de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (Premis Sant Jordi 2023)

Publicacions recents / Recent publications

2022
Si n’eren uns clítics de subjecte: Evidential Subject Clitics in Old Central Catalan“, Linguistic Analysis 43(1-2), 175–211.

2020
Split auxiliary selection with affected subjects in Old Majorcan Catalan“. Dins Vogel, I. (Ed.) Romance Languages and Linguistic Theory 16: Selected papers from the 47th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL), Newark, Delaware, 219–240. John Benjamins.

2018
“La concordança del participi en el català de Mallorca”Llengua & Literatura 28. 53–79.

2017
Past Participle Agreement in Majorcan Catalan: The Relevance of Inner Aspect”Borealis: An International Journal of Hispanic Linguistics 6:1. 53–75.

Treball final de màster / Master’s Research Paper

Concordança del participi i aspecte intern en el català de Mallorca, treball final del màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat