Adquisició

Projectes

Projects

Sintaxi

Semàntica

Fonologia

Adquisició

Altres projectes

Col·laboracions

Projecte FFI2017-87699-P
Desenvolupament, adquisició i mecanismes de variació lingüística

Durada

 01.01.2018 – 31.12.2020

Investigadors

Sergio Balari, Maria del Mar Vanrell, Guillermo Lorenzo, Víctor M. Longa

Equip de treball

Andrés Posada, Meghan Armstrong-Abrami, Maria Teresa Guasti, Sari Maarit Kunnari, Sonia E. Sultan.

Celina Agostinho, Panagiota Margaza, José Segovia, Jingtao Zhu, Estela Blanco, Claudia Matachana, Claudia Pañeda, Emilio Rubiera, Rafael Alberto Barragán, Alba Ágata Dias, Jamila Farajova

Resum

Des del seu naixement, la gramàtica generativa ha destacat l’adquisició del llenguatge com l’argument principal sobre el qual sustentar la hipòtesi de la Gramàtica Universal. En aquest projecte, examinarem alguns dels supòsits que se solen adduir en relació amb l’adquisició, a saber, el patrimoni genètic i la pobresa de l’estímul.

El nostre objectiu és incorporar idees de la Teoria dels Sistemes de Desenvolupament a un model del desenvolupament del llenguatge més d’acord amb el pensament biològic contemporani pel que fa referència al paper dels gens, el creixement i l’entorn durant l’ontogènesi, no necessàriament en contradicció amb les tesis Minimalistes més recents. En el camp empíric, ens proposem estudiar dos dominis tot just explorats: l’adquisició de la interfície pragmàtica-prosòdia i la sintaxi en l’estadi preproductiu.

Pel que fa a la primera, considerarem els marcadors prosòdics d’evidencialitat, relacionats amb la Teoria de la Ment i l’adquisició dels quals es considera tardana, i l’adquisició de l’entonació i la sintaxi del focus, que mostra una notable variació lingüística. Els resultats haurien d’informar-nos sobre si l’adquisició segueix trajectòries diferents en funció de les propietats de la llengua o si hi ha pautes universals de desenvolupament.

Pel que fa a la sintaxi preproductiva, hi ha evidència que els infants fixen els paràmetres associats a l’ordre de paraules abans dels 19 mesos, malgrat el fet que aquests ni tan sols produeixen encara seqüències de dues paraules. Aquests troballes apunten cap al caràcter perceptiu de la fixació de paràmetres. Dissenyarem una sèrie d’experiments en els quals s’investigui la comprensió de l’ordre de paraules (canònic i no canònic), tenint en compte variables com ara la presència / absència de cas morfològic i marques de concordança, en edats molt precoces (dins del rang de dels 16 als 19 mesos).

L’equip d’investigació incorpora a membres dins de la tradició biolingüística i de l’estudi de l’adquisició i aspira a estendre ponts entre les dues amb la participació d’un equip interdisciplinari d’antics col·laboradors format per un lingüista, dos psicòlegs i dos biòlegs.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat