Projectes

Projects

Sintaxi

Semàntica

Fonologia

Adquisició

Altres projectes

Col·laboracions

Projecte FFI2017-87140-C4-1-P
Redes de variación microparamétricas en las lenguas románicas

Durada

01.01.2018 – 31.12.2021
Pròrroga fins el 30 de setembre de 2022

Investigadors principals

Ángel J. Gallego i Jaume Mateu

Investigadors

Anna Bartra, Josep Maria Brucart, Cristina Buenafuentes, Carlos Sánchez Lancis

Equip de treball

Víctor Acedo, Ignacio Bosque, Ekaterina Chernova, Roberta D’Alessandro, Ricardo Etxepare, Antonio Fábregas, Edita Gutiérrez, Aritz Irurtzun, Maria Lluïsa Hernanz, Anna Pineda, Gemma Rigau, Federico Silvagni, Juan Uriagereka.

Laura Arias, Lorena Castillo, Bernat Castro, MªPilar Colomina, Isabel Crespí, Irene Fernández Serrano, Marta Khouja, Anna Paradís, Oriol Quintana, Pablo Rico, Sebastià Salvà, Silvia Serret.

Resum

El projecte té com a objectiu explorar la variació microparamètrica de les llengües romàniques adoptant un enfocament tant descriptiu com formalista basat parcialment en la Teoria de Paràmetres i la idea que aquests poden conformar una xarxa lingüística (i.e., un conjunt de dependències entre punts de variació, llengües o propietats lingüístiques). Per tal d’aconseguir aquest propòsit, durem a terme un estudi de diversos fenòmens lingüístics, parant especial atenció a les relacions d’interfície entre diferents components gramaticals: lèxic, fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica i discurs.

Les propostes formals es basen en la hipòtesi que la variació lingüística està determinada per un procés de presa de decisions basat en l’evidència lingüística disponible per al nen/a. Aquest procés dona lloc a una cascada d’opcions binàries (paràmetres), la qual, en darrera instància, conforma una xarxa. Les propostes prèvies sovint ofereixen un plantejament limitat de les xarxes (cf. Baker 2001, Biberauer i Roberts 2015, i.a.). Aquest projecte defensa, en canvi, la idea que la complexitat de les dependències de les xarxes de paràmetres pot reflectir la complexitat de l’anomenada Jerarquia de Chomsky (cf. Chomsky 1956), sobretot si es tenen en compte les interaccions d’interfície. Creiem que això és positiu, almenys per tres motius: (i) perquè dona compte de les relacions interlingüístiques que les xarxes convencionals no poden codificar; (ii) perquè es planteja la hipòtesi que la Jerarquia de Chomsky s’aplica no només als mecanismes presents en les llengües naturals, sinó també a aquestes i a les propietats lingüístiques en si mateixes; i, finalment, (iii) perquè ens permet desenvolupar una (actualment inexistent) teoria de tipus de paràmetres.

Empíricament, aquest projecte se centra en diferents fenòmens de la gramàtica de les llengües romàniques, sobretot dins del context ibèric. Això ens permet abordar aspectes relatius tant al contacte com a la variació de llengües, fins i tot en el cas de varietats no relacionades filogenèticament (el basc a Ibèria, les llengües natives a Amèrica). L’escenari proporcionat per la Península Ibèrica és un “laboratori lingüístic” interessant, el qual ens permet abordar les nostres preguntes d’investigació de manera realista; es tracta, sens dubte, d’un escenari difícil d’emular a qualsevol altra part d’Europa, no només per la complexa i manejable situació que ofereix, sinó també perquè podria estendre’s fàcilment al món llatinoamericà.

En l’organització d’aquest projecte coordinat hi intervenen quatre universitats: UAB (subprojecte coordinador), UAM, UdG i UCM. Aquest projecte permet afrontar les preguntes teòriques i els reptes empírics d’una manera sistemàtica, eficient i exhaustiva. Més concretament, l’atenció teòrica se centrarà, d’una banda, en les interfícies sintaxi-lèxic i sintaxi-discurs (subprojectes 1, 2 i 3), sintaxi-semàntica (subprojectes 2 i 4), sintaxi-morfologia (subprojectes 1, 2 i 3) i, de l’altra, en fenòmens com el contacte entre llengües (subprojectes 1 i 3) i la variació lingüística (tots els subprojectes). Dins del pla empíric, el projecte coordinat es concentrarà en les varietats romàniques, tant europees (tots els subprojectes) com americanes (subprojectes 2 i 4), però sense deixar de tenir en compte aquelles llengües no romàniques amb les quals l’espanyol interactua (el basc, les llengües natives d’Amèrica i les llengües de la immigració).

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat