Membres

Members

Professors – investigadors

Investigadors – doctors

Becaris i doctorands

Marta Khouja

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Despatx B9/0076
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 586 80 69

Fax

+34 93 581 27 82

Correu electrònic

Línies d’investigació / Research interests

Sintaxi | Variació i microvariació sintàctica de llengües i dialectes romànics | Interfície sintaxi-pragmàtica | Estructura informativa | Marca Diferencial d’Objecte

Publicacions recents / Recent publications

2018
“La dislocació en català i espanyol: els acusatius preposicionals”.  Estudis de Llengua i Literatura Catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

2017
“Gramàtica i altres disciplines: aplicacions a l’ensenyament” (amb J. Bach). Núvol.

Comunicacions / Presentations

2018
“Differential object marking in Balearic Catalan”, Uiltjesdagen 2018. Utrecht University: 3-5 de desembre de 2018.

“DOM in Catalan: triggering factors”. Seminari a Utrecht Institute of Linguistics (UiL-OTS). Utrecht University: 13 de novembre de 2018.

“Differential object marking in Catalan: a syntactic-pragmatic view”. Differential Object Marking in Spanish (and beyond) – diachronic change and synchronic variation. Universität Zurich: 4-5 de juny de 2018.

“DOM in Catalan: a syntactic-pragmatic approach”. 48th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL 48). York University, Canada: 25-29 d’abril de 2018.

2017
“El marcatge diferencial d’objecte en català: un cas d’interfície sintaxi-pragmàtica”. Seminari de Recerques Lingüístiques (SERELI). Jornada sobre lingüística. Universitat de Girona: 24 de novembre de 2017.

“DOM as a syntax-pragmatics interface marker: evidence from Catalan”. 1st International Workshop on the interface of Information Structure and Argument Structure. Universidad de Sevilla: 26-27 d’octubre de 2017.

“What is behind Differential Object Marking in Catalan?”. 50th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europeae (SLE 2017). Universität Zurich: 10-13 de setembre de 2017.

2016
“Acusativo preposicional y dislocación: análisis del catalán (balear) frente al español”. XI Congreso Internacional de Lingüística General. Universidad de Alcalá: 23-25 de maig de 2016.

2015
“La dislocación en catalán y español: los acusativos preposicionales”. International Workshop on Linguistics of Ibero-Romance languages. IberoCon: Ibero-Romance in Contact and in Contrast. Ghent University: 14-16 de desembre de 2015.

Treball final de màster / Master’s Research Paper

La dislocació en català i espanyol: els acusatius preposicionals (Universitat Autònoma de Barcelona: 2015)

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat