Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Maria Ohannesian

maria ohannesian

Adreça

Departament de Filologia Espanyola
Despatx B11/232
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 581 23 41

Fax

+34 93 581 16 86

Correu electrònic

Publicacions destacades / Featured Publications

Línies d’investigació / Research interests

Morfologia | Fonologia | Castellà

Publicacions recents / Recent publications

2021
Ohannesian, María. 2021. Interfixation. In Fábregas, Acedo-Matellán, Armstrong, Cuervo, Pujol, eds., The Routledge Handbook of Spanish Morphology, Taylor & Francis Group: 387-398.

2019
“Allomorphic variation”. Dins Colina, S. & F. Martínez-Gil (eds.) The Routledge Handbook of Spanish Phonology, 2019, p.288-306.

2018
“Entonación y deixis en la realización de exponentes morfosintácticos” (amb Teresa Cabré). Dins Atti del XXVIII Congresso internazionale di linguistica e filologia romanza(Roma, 18-23 luglio 2016). Roberto Antonelli, Martin Glessgen, Paul Videsott (eds.), I, Société de Linguistique Romane / Éditions de linguistique et de philologie. Strasbourg: 293-305.

2017
“Secuencias de vocales altas en castellano y catalán” (amb Teresa Cabré). Dins Relaciones sintácticas. Homenaje a José M. Brucart y M. Lluïsa Hernanz. Ángel Gallego, Yolanda Rodríguez, Javier Fernández-Sánchez (eds.). Servei de publicacions UAB. Bellaterra: 159-174.

2013
“Semivocals i estructura sil·làbica: un estudi comparatiu entre el  català i el castellà” (amb Teresa Cabré). Dins Actes del 26é Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques  (València, 6-11 de setembre de 2010). Casanova Herrero, Emili – Calvo Rigual, Cesáreo (eds.). I. W. de Gruyter. Berlin: 486-496.

2011
“Seqüències de sonicitat decreixent en català i castellà” (amb Teresa Cabré). Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català.  Lloret& Pons edd. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana dins de la col·lecció Symposia Philologica. Alicante, 2011: 77-93.

2009
‘Shattering Paradigms: An Attempt to Formalize Pressures within Subparadigms’ (amb Cláudia Pons). DIns Fabio Montermini, Gilles Boyé i Jesse Tseng (eds.) Selected Proceedings of the 6th Décembrettes: Morphology in Bordeaux, Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project, 76-94.
També a http://www.lingref.com/cpp/decemb/6/paper2237.pdf

‘Stem boundary and stress effects on syllabification in Spanish’ (amb Teresa Cabré). Dins Marina Vigário, Sónia Frota i M.João Freitas (eds.) Phonetics and Phonology. Interactions and interrelations, Amsterdam: John Benjamins, 159–180.

2007
‘The role of morpheme boundaries in Spanish glide formation’(amb Teresa Cabré). Cuadernos de Lingüística XIV (IUOG): 1-14.

“Hiatus et diphtongues croissantes dans le paradigme verbal espagnol ” (amb Teresa Cabré). Dins Hathout N., Montermini F. (eds). Actes du Colloque International de Morphologie 4èmes Décembrettes, Lincom: Muenchen, 13-26.

2004
“El acento latino en el marco de la teoría de la optimidad”
Dins Actes del XIVè Simposi de la Secció Catalana de la SEEC (Societat espanyola d’estudis clàssics), Barcelona, 305-313.

Comunicacions / Comunications

2019
Afijación y ablaut en latín desde la teoría de la optimidad. XLVIII Simposio SEL (Sociedad Española de Lingüística). CSIC, Madrid, 29 de enero al 1 de febrero.

Prefijación y ablaut en latín: un análisis en el marco de la teoría de la optimidad. 20th International Colloquium on Latin Linguistics. Las Palmas de Gran Canaria, 17-21 de junio.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat