Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Jin Yan

jin yan

Correu electrònic

Línies d’investigació / Research interests

Sintaxi / Adquisició de segones llengües 

Publicacions recents / Recent publications

Yan, J. (2020). 哥斯达黎加成人学生汉语学习情况:语用失误现象及对策分析. [La situación del aprendizaje de chino en estudiantes adultos de Costa Rica: un análisis de errores pragmáticos y propuesta didáctica]. 汉字文化 [Cultura del carácter chino], 12, 76-77.

Comunicacions / Presentations

2021
La enseñanza de la concordancia sujeto-verbo en español a estudiantes sinohablantes. 3rd New Trends in Language Teaching International Conference (19-21 de maig de 2021)

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat