Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Anna Bartra

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Despatx B11/262
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 581 20 15

Fax

+34 93 581 27 82

Correu electrònic

Publicacions destacades / Featured Publications

Línies d’investigació / Research interests

Sintaxi | Lèxic | Adquisició de la primera llengua i adquisició de segones llengües

Preparació de materials per a l’ensenyament de llengües romàniques com a segones llengües

Publicacions recents / Recent publications

2016 
“Els components de la passiva. Una perspectiva diacrònica.” Caplletra, 61: 295-327.

Introducció a la part monogràfica del n. 61 de Caplletra: La gramàtica històrica i la teoria lingüística: 157-164.

2014 
“Voice Phenomena: how many properties behind this label?” Catalan Journal of Linguistics, 13: 3-18. ISSN: 1695-6885.

2011 
From mismatch to transparent argument structure: Some remarks on Old Romance Complex Predicates. Dins N. Pomino i E. Stark (Eds.) Fachbereich Sprachwissenschaft der Universität Konstanz. Arebitspapier Nr. 125. Proceedings of the V Nereus International Workshop: “Mismatches in Romance” (p. 127-149), Universität Konstanz.

¿Puede haber competencia entre gramáticas en la mente de los hablantes? [amb C. Picallo]. Dins V. Escandell, M. Leonetti i C. Sánchez López (Eds.). 60 Problemas de gramàtica. (p. 176-182), Madrid: Akal.

Recycled Neuter Expletive Pronouns and the Nature of the Left Periphery: ell and relatives revisited. Catalan Journal of Linguistics 10, 185- 219.

2010
Predicate focus fronting in the Spanish determiner phrase [amb X. Villalba] Lingua 120.4: 819-849.

2009 
Some remarks about the grammaticalization process of the DP functional domain in Old Romance. Dins Espinal, M. T.; M. Leonetti i L. McNally (eds.) Fachbereich Sprachwissenschaft der Universität KonstanzProceedings of the IV Nereus International Workshop: Definiteness and DP Structure in Romance Languages. Arebitspapier Nr. 124. Konstanz: Universität Konstanz, 1-26. 

La enseñanza del léxico. Dins E. de Miguel (coord.) Panorama de la lexicología, Barcelona: Ariel, 435-463.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat