claudia pons

C.Pons – La interfície fonologia-morfosintaxi: discussió a partir de dos fenòmens del català

Seminari del CLT

La interfície fonologia-morfosintaxi: discussió a partir de dos fenòmens del català

CLÀUDIA PONS-MOLL (UB)

Divendres, 5 de març de 2021
Hora: 15:30
Seminari en línia

Enllaç al seminari

En aquesta xerrada tractarem de dos fenòmens del català que corroboren que certs requisits prosòdics poden incidir en la configuració morfosintàctica de determinades construccions. D’una banda, veurem com la prominència característica dels inicis de la unitats prosòdiques (Selkirk 2011), que es materialitza, entre d’altres, en el rebuig de l’ocurrència d’elements de caràcter no lèxic en aquesta posició (Bennett et al. 2016, Itô & Mester 2019), és el que explica el comportament de determinades aposicions restrictives en el català de Menorca, en què l’article personal es realitza davant de nom personal començat en consonant (es conco en Jaume), però no ho fa quan comença en vocal (es conco Àngel). Un comportament, de fet, totalment inesperat des d’un punt de vista estrictament sil·làbic, atès que en el primer cas es genera una coda preconsonàntica i en el segon, una síl·laba sense obertura i un hiat. D’altra banda, veurem com la predisposició a ubicar el pes prosòdic (ja sigui sobretot mitjançant un major nombre de síl·labes, però també per mitjà d’obertures i codes complexes, consonants amb obstruents a l’obertura, consonants amb sonants a la coda, vocals més sonants, etc.) en l’extrem final de la frase fonològica (Bolinger 1962, Selkirk 1995, Molin 2012, Wright et al. 2005, Ryan 2011, 2019) és el que pot explicar, tal com s’ha demostrat per a altres llengües com ara l’anglès, el francès o l’alemany (Ryan 2011, 2019; Pinker & Birdsong 1979; Müller 1997), l’ordre que tendeixen a adoptar els elements que integren, entre d’altres, les estructures binominals i altres estructures coordinades del català (mar i muntanya, cel i terra, blanc i negre, rics i pobres, sang i fetge, carn i ungla, camp o ciutat, parcs i jardins, dolç i salat; parts i quarts, a tort i a dret; mar i cel, ras i curt; llum i gas), quan no hi intervenen, és clar, altres imposicions, com les de caire fonotàctic, sintàctic, semàntic, pragmàtic, o freqüencial.

L'acte s'ha acabat.

Data

05 març, 2021
Caducat!

Hora

15:30 - 17:00

Localització

Seminari del CLT en línia

Organitzador

Centre de Lingüística Teòrica
Centre de Lingüística Teòrica
Telèfon
(+34) 93 581 23 72
Correu electrònic
cr.clt@uab.cat
Web
https://clt.uab.cat/
No s'ha trobat cap esdeveniment!