Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Carme de la Mota

Adreça

Departament de Filologia Espanyola
Despatx B11/290
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 581 49 50

Fax

+34 93 581 16 86

Correu electrònic

Pàgina web

Línies d’investigació / Research interests

Discurs oral | Fonètica i fonología de la prosòdia | Locució | Tecnologies de la parla

Oral discourse | The phonetics and phonology of prosody | Voice training | Speech technologies

Publicacions representatives / Representative publications

2021
Oratoria actual. (Amb la col·laboració de Cecília Gassull Bustamante i Rosa Maria Raich Escursell). Universitat Autònoma de Barcelona.

2019
“Improving Non-native Pronunciation: Teaching Prosody to Learners of Spanish as a Second/Foreign Language”. Dins: Rajiv Rao (Ed.) Key Issues in the Teaching of Spanish Pronunciation: From Description to Pedagogy, Routledge: 164-198.

2015
“La adecuación a la situación discursiva: la voz y la comunicación no verbal de la periodista y política Uxue Barkos”. Dins: Problemas actuales de la lingüística ibero-románica, Universidad Federal de Kazan, Rusia: 9-18.

2013
“Glissando: a corpus for multidisciplinary prosodic studies in Spanish and Catalan” (amb J. M. Garrido, D. Escudero, L. Aguilar, V, Cardeñoso, E. Rodero, C. González, C. Vivaracho, S. Rustullet, O. Larrea, Y. Laplaza, F. Vizcaíno, E. Estebas, M. Cabrera, A. Bonafonte; 15/6) Language Resources and Evaluation (LREV), 47/4: 945-971.

2012
“Retórica, prosodia y gesto en la comunicación política: la voz de Gaspar Llamazares” (amb Gemma Puigvert), Oralia ,15: 241-278.

2011
“La entonación en la información radiofónica” (amb Emma Rodero) “El estudio de la prosodia en España en el siglo XXI”, Quaderns de Filologia. Estudis lingüístics, 75: 159-176.

2010
“Mexican Spanish Intonation” (amb Pedro Martín Butragueño i Pilar Prieto). A:  Pilar Prieto y Paolo Roseano (Eds.) Transcription of Intonation of the Spanish Language, Lincom, Múnich: 319-350. ISBN: 9783862901845.

“F0 alignment and scaling: melodic cues to prosodic boundaries in Catalan” (amb Ingo Feldhausen i Lluïsa Astruc), TIE4. The Fourth European Conference on Tone and Intonation (TIE4), setembre 9-11, 2010. Stockholm University, Campus Frescati.

“L’entonació dels vocatius: una primera mirada a l’espai romànic” (amb Rafèu Sichel-Bazin, Joan Borràs-Comes i Pilar Prieto), 2n congrés: Entonació del català i Cat_ToBI, aula 52.415, Campus de la Comunicació-Poblenou (UPF).

“La demarcación entonativa y el énfasis en la locución de los editores de boletines informativos radiofónicos” (amb Emma Rodero), XXXIX Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística (SEL), Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela, 1-4 de febrero de 2010: 10 pp. ISBN 978-84-693-8655-2.

“Sobreacentuación en la locución de boletines informativos en radio: Radio Nacional de España” (amb Beatriz Belda), XXXIX Simposio Internacional de la SEL, Univ. de Santiago de Compostela: 10 pp. ISBN 978-84-693-8655-2

2009
“El análisis fonético y fonológico de la lengua oral. Tendencias y retos actuales”. A: Carme de-la-Mota i Gemma Puigvert  (Eds.) La investigación en Humanidades, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid: 149-170. ISBN: 978-84-9742-976-4.

La investigación en Humanidades (amb Gemma Puigvert, Eds.) Editorial Biblioteca Nueva, Madrid. ISBN: 978-84-9742-976-4.

Mexican Spanish Intonation” (amb Pilar Prieto). IV  Workshop on Sp_ToBI: Transcription of Intonation of the Spanish language. Satellite workshop of the PaPI 2009, Phonetics and Phonology in Iberia, Univ. de Las Palmas de Gran Canaria, juny de 2009.

Development of Catalan and Spanish ToBI online training materials” (amb Lourdes Aguilar, Rafèu Sichel-Bazin i Joan M. Borràs-Comes). Phonetics and Phonology in Iberia. PaPI 2009. Univ. de Las Palmas de Gran Canaria, del 17 al 18 juny de 2009.

The Cat_ToBI training materials” (amb Lourdes Aguilar, Joan Borràs-Comes, Verònica Crespo-Sendra, Pilar Prieto, Rafèu Sichel-Bazin i Maria del Mar Vanrell). Workshop: entonació del català i Cat_ToBI, Universitat Autònoma de Barcelona, 17 de juliol de 2009.

Sp_ToBI Training Materials (en col·laboració)

Cat_ToBI Training Materials (en col·laboració)

Vowel formant structure and speaker identification. A perceptual study” (amb Mª José Albalá, Elena Battaner, Juana Gil, Joaquim Llisterri, María Machuca, Victoria Marrero, Montserrat Marquina i Antonio Ríos). 3rd Iberian Conference on Perception CIP, Guimarães, 8-10 de juliol, 2009.

Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea d’Humanitats (Gemma Puigvert (Ed.) Autors: Javier Antón, Carme de-la-Mota, Cristina Laborda, Daniel Rico, Jordi Vallverdú (membres del projecte Q0801199A “Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea d’Humanitats, en el marc dels processos d’acreditació de titulacions universitàries oficials a Catalunya”) i col·laboradors. Publicació electrònica en CD [D. L. B-9.127-2009] En línia. En castellà i en català. 292 p.

La entonación de quien busca respuestas: diálogos naturales entre estudiantes y tutores“. XXXVIII Simposio Internacional de la  Sociedad Española de Lingüística, Ponència invitada a la sessió monogràfica sobre entonació coordinada per Antonio Hidalgo i Yolanda Congosto. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2-5 de febrer de 2009.

2008
Curso interactivo y multimedia destinado al aprendizaje autónomo de la prosodia” (amb M. Marquina i P. Rovira). Dins M. Martínez i E. Añaños (coord.) Cap a l’espai europeu d’educació superior. Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes, Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES), UAB [inclou CD en tres idiomes] ISBN 978-84-490-2577-8.

Identifying speaker-dependent acoustic parameters in Spanish vowels” (amb Marrero, V.; Battaner, E.; Gil, J.; Llisterri, J.; Machuca, M.; Marquina, M., Ríos, A.). Proceedings of the 155th Meeting of the Acoustical Society of America, 5th EAA Forum Acusticum, and 9th SFA Congrés Français d’Acoustique (Acoustics2008): 5673-5677. Publicació electrònica: ISBN 978-2-9521105-4-9. EAN 9782952110549. Resum disponible a: The Journal of the Acoustical Society of America, vol 123, p. 53877.

VILE: análisis estadístico de los parámetros relacionados con el grupo de entonación” (amb Albalá, M.J., Battaner, E., Carranza, M. Gil, J., Llisterri, J., Machuca, M.J., Madrigal, N., Marquina, M., Marrero, V., Riera, M., Ríos, A.). Language Design. Journal of Theoretical and Experimental Linguistics15-21.ISSN: 1139-4218  DL: GR-1058-98

VILE: nuevos datos acústicos sobre vocales del español
(amb Albalá, M.J., Battaner, E., Carranza, M., Gil, J., Llisterri, J., Machuca, M.J., Madrigal, N., Marquina, M., Marrero, V., Riera, M., Ríos, A.). Language Design. Journal of Theoretical and Experimental Linguistics1-13. ISSN: 1139-4218  DL: GR-1058-98.

2007
Creació d’un lloc web destinat a l’aprenentatge autònom de la prosòdia” (amb M. Marquina i P. Rovira). IV Jornades d’Innovació docent. UAB, 13 i 20 de setembre de 2007. Coordinadores de l’edició: Elena Añaños i Maite Martínez, Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES), Universitat Autònoma de Barcelona. Publicació electrònica. ISBN 978-84-490-2557-0.

“Reflexions sobre metodologia docent a partir de l’elaboració d’un Dossier de Docència en l’àrea de Llengua Espanyola”
Elena Añaños i Maite Martínez (eds.), IV Jornades d’Innovació docent. UAB, 13 i 20 de setembre de 2007, Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES), Universitat Autònoma de Barcelona. Publicació electrònica. ISBN 978-84-490-2557-0

VILE: Estudio acústico de la variación inter e intralocutor en español” (amb Battaner, E.- Carbó, C.- Gil, J.- Llisterri, J.- Machuca, M.J.- Madrigal, N.- Marrero, V.- Riera, M.- Ríos, A.)
Actas do 3o Congreso Internacional de Fonética Experimental.Santiago de Compostela, 24-26 de outubro de 2005. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia: 157-167.

2006
Estrategias pragmalingüísticas orales: el énfasis en la publicidad” (amb M. J. Machuca). Milka Villayandre Llamazares (ed.), Actas del XXXV Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística, León. Publicació electrònica. ISBN: 84-690-3383-2

“El aprendizaje de la lengua oral en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)”, VI Congreso Internacional Virtual de Educación CIVE, 6-26 de febrer de 2006. Illes Balears. Conselleria d’Educació y Cultura. Publicació electrònica. ISBN: 84-7632-978-4

Estudio perceptivo de la variación inter e intralocutor en español. 2a fase (VILE-II)” (amb Albalá, M.J.- Battaner, E.- Carranza, M.- Gil, J.- Llisterri, J.- Machuca, M.J.- Marrero, V.- Ríos, A.). VII Congrés de Lingüística General, Departament de Lingüística General, Universitat de Barcelona, Barcelona, 18-21 de abril de 2006. Publicació electrònica. ISBN: 84-475-2086-8

2005
Alignment, word boundaries and speech rate in Castilian Spanish”. Phonetics and Phonology in Iberia (PaPI), Barcelona, 20-21 Juny de 2005.

La percepción del acento léxico en español” (amb J. Llisterri, M. Machuca, M. Riera, A. Ríos). Filología y lingüística. Estudios ofrecidos a Antonio Quilis. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Universidad Nacional de Educación a Distancia – Universidad de Valladolid: 217-297.

Corpus orales para el desarrollo de las tecnologías del habla en español (amb J. Llisterri, M. Machuca, M. Riera, A. Ríos). Oralia. Análisis del discurso oral, 8: 289-32. ISSN 1575-1430

VILE: Estudio acústico de la variación inter e intralocutor en español” (amb Battaner, E.- Carbó, C.- Gil, J.- Llisterri, J.- Machuca, M.J.- Madrigal, N.- Marrero, V.- Riera, M.- Ríos, A.). Procesamiento del Lenguaje Natural, 35: 435-436.

VILE: Estudio acústico de la variación inter e intra locutor en español” (amb Elena Battaner, Carme Carbó, Juana Gil, Joaquim Llisterri, María Jesús Machuca, Natalia Madrigal, Victoria Marrero, Montserrat Riera, Antonio Ríos). Segundo Coloquio de Lingüística Computacional de la UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 11 de febrer de 2005.

Adaptació progressiva de les assignatures de llengua a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)”. Jornada de Campus d’Innovació Docent, Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES), Universitat Autònoma de Barcelona. Publicació electrònica. 9 p.

2004
“La enseñanza de la entonación. Docencia semipresencial y tecnología”. Actas del 3r Congreso Internacional “Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI), 30 de junio y 1 y 2 de julio de 2004, Girona. Publicació electrònica. ISBN: 84-88795-79-3. 20 p.

La enseñanza de la prosodia. La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en un entorno bimodal
Virtual Educa 2004, Quinto Encuentro Internacional sobre Educación, Capacitación Profesional y Tecnologías de la Información, Fórum Universal de las Culturas, 16-18 de juny, Barcelona. 10 p.

Un módulo de desambiguación morfosintáctica para el castellano basado en conocimiento lingüístico” (amb S. Balari, L. Aguilar, A. B. Avilés, , J. Fontseca, Y. Rodríguez i P. Caymes)
Revista Española de Lingüística Aplicada (RESLA), Vol. 17-18: 7-17. [Report de recerca GGT-05-2, UAB, Bellaterra]”La conversión de texto en habla: aspectos lingüísticos 
(amb J. Llisterri, C. Carbó, M. J. Machuca, M. Riera, A. Ríos)
Martí, M. A. – Llisterri, J. (Eds.) Tecnologías del texto y del habla. Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona – Fundación Duques de Soria: 145-186

VILE: Estudio acústico de la variación inter e intra locutor en español” (amb E. Battaner, C. Carbó, J. Gil, J. Llisterri, M. Machuca, N. Madrigal, V. Marrero, M. Riera, A. Ríos). VI Congreso de Lingüística General. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago. 3-7 de mayo de 2004. Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Filoloxía, Área de Lingüística Xeral.

Aspectos lingüísticos en el diseño de un conversor de texto en habla en castellano y en catalán: el sistema Loquendo TTS®“. (amb J. Llisterri, M. Machuca, N. Madrigal, F. Manzini, P. Massimino, M. Riera, A. Ríos). VI Congreso de Lingüística General. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago. 3-7 de maig de 2004. Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Filoloxía, Área de Lingüística Xeral.

“Reglas para la identificación categorial y para la asignación de pausas en catalán” (amb M. Riera i N. Madrigal). Incorporación de conocimiento lingüístico al sistema LOQUENDO TTS® de conversión de texto a habla. Informe tècnic enviat a Loquendo (Torí, Italia)

“Análisis objetivo de la voz femenina del conversor de texto en habla de Loquendo para el castellano y el catalán” (amb M. Machuca, N. Madrigal i M. Riera). Incorporación de conocimiento lingüístico al sistema LOQUENDO TTS® de conversión de texto a habla. Informe tècnic enviat a Loquendo (Torí, Italia)

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat